YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA (TTK) GÖRE YENİ YILDA NELER DEĞİŞECEK?

FATURA VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZILMA
ZORUNLULUĞU 01/01/2014 DE BAŞLAYACAK

Değerli üyemiz,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari
belgelerde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

TTK’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında,
“ Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde
yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari
defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı,
işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil
edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.

Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde
yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye
miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen
sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve
soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin beşinci fıkrasında ise yukarıda değinilen
düzenlemenin 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Yukarıda ki madde metnine göre Fatura ve benzeri belgelerde VUK ne göre zorunlu bilgilere
ek olarak;

1)- İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde OLMAYANLARIN Fatura Ve Fatura
Yerine Geçen Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler:

A)-Ticaret Siciline Kayıtlı olan tacirler;

* Ticaret Sicil Numarası,
* Ticaret Unvanı,
* İşletmenin Merkez Adresi.

B)-Esnaf Siciline Kayıtlı olan tacirler;

* Esnaf Sicil Numarası,
* Ticaret Unvanı,
* İşletmenin Merkez Adresi.

Bilindiği üzere TTK’ nun 39. maddesi “TACİR SİCİL NUMARASINA” Vurgusu
yapmıştır. Bu nedenle Esnaf odasına kayıtlı olan kişilerde tacir sayıldığından Serbest
Meslek Erbabı dışındaki tüm mükellefler , Ticaret siciline kayıtlı olanlar gibi
Faturaların, perakende satış vesikalarının (perakende satış fişleri, makineli kasaların
kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulalarının, müstahsil
makbuzların, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzlarında da
yukarıdaki bilgiler yer alacaktır.

2)- İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde OLANLARIN Fatura ve Fatura Yerine
Geçen Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler :
(Bağımsız Denetime Tabi Olanlar İnternet Sitesi Kurmak Zorundadır.)

* Ticaret Sicil Numarası,
* Ticaret Unvanı,
*İşletmenin Merkez Adresi,
*Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.

3)- İnternet Sitesi Kurmak Zorunda Olanlar İçin İnternet Sitesinde
Yayınlanması Gereken Bilgiler:

 Ticaret Sicil Numarası,
 Ticaret Unvanı,
 İşletmenin Merkez Adresi,
 Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.
 ANONİM ŞİRKETLERDE ( Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve
soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı),
 LİMİTED ŞİRKETLERDE (Müdürlerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve
ödenen sermaye miktarı)
 ESHAMLI KOMANDİT ŞİRKETLERDE (Yöneticilerin adları ve soyadları,
taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)

4)- MERSİS NUMARASI UYGULAMASI :

Diğer taraftan ,Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre;

Ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret
sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari
mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde
göstereceklerdir.

Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi
tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari
defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde, MERSİS numarası
olanlar bu numara, olmayanlar ticaret sicili numarası, ticaret unvanı ve ticari
işletmenin merkezi bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir.

Tüm Tacirler (Esnaflar dahil) tarafından düzenlenen faturaların, perakende satış vesikalarının
(perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider
pusulalarının, müstahsil makbuzların, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye
makbuzlarında da yukarıdaki bilgiler yer alacaktır.

01 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması
halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini bilgileri içerecek şekilde
hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması veya basılı sticker yapıştırılabilir.

Yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer
verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına
vurabilirler.

5)- SERBEST MESLEK ERBAPLARI:

Serbest Meslek Erbapları Tacir olmadıkları için düzenledikleri Serbest Meslek
Makbuzlarına TTK 39/2. madde hükmü uygulanmaz. VUK hükümleri uygulanmasına
devam olunur. Başka bir ifade ile Serbest meslek mensuplarının , meslek odası
numarası yazılmayacaktır.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

SUBESO Yönetim Kurulu.
Abdullah Turanoğlu
18.12.2013 16:38:29
Paylaş