Cevaplar için sorulara tıklayınız.

1) Esnaf Sanatkarlar Odası Niçin var? Ne İş Yapar?

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre odaların; uyulması zorunlu
meslekî kararları almak, oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve
sanatkâr veri tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an hazır halde
bulundurmak, üyeler tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenlemek, üyelerin,
çalışma konularına giren işlerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak bakımından,
gerekli tedbirleri almak, kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan tesisleri kurmak, oda
üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlarına ve sağlık koşullarına uygun
şekilde üretilip üretilmediğini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, meslekî
teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak, tekrarı halinde ilgilileri
birlik disiplin kuruluna bildirmek, üyelerine meslekî konularda danışmanlık yapmak gibi görev,
yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır.

2) Neden Üye Olmalıyım? Zorunlu mu?

İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri, ifade eder.

Esnaf ve sanatkarlar yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sicile kayıt edilmesi gereken hususları, bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.

Esnaf ve sanatkarların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi olduklarının belgelenmesi istenir.

Ayrıca; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir.